A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség adatkezelési alapelvei

Az KIFÜ, mint adatkezelő az érintettek személyes adataikat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (GDPR vagy Rendelet) alapelveivel és előírásaival összhangban kezeli.

A KIFÜ úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy az érintettek magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az adatok károsodása és véletlen elvesztése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A KIFÜ adatkezelési tevékenysége során biztosítja a GDPR-ban meghatározott alapelvek érvényesülését, így különösen:

Jogszerű és tisztességes eljárás és az átláthatóság elve

A KIFÜ adatkezelései során mindenkor figyelembe veszi a GDPR, az Infotv. és minden uniós és hazai szabályozásnak való megfelelést, biztosítja, hogy tevékenysége során ezen szabályokkal összhangban működjön.

A KIFÜ az adatgyűjtés során, valamint a teljes adatkezelési folyamatban biztosítja az adatkezelés megfelelő jogalapjának meglétét. Az érintettek jogaikról, valamint azok érvényesítése során tanúsított eljárási garanciák meghatározásával biztosítja a tisztességes eljárás elvének megvalósulását.

Az átláthatóság elve érvényesül a KIFÜ adatkezelései során az adatkezelési folyamatai az érintettek számára átláthatók, dokumentáltak. A megfelelő tájékoztatás során az érintettek időben, érthetően, lényegi tartalomra fókuszálva kapnak felvilágosítást az adatkezelés mibenlétéről, annak teljes folyamata során figyelve a változásokról való tájékoztatás biztosítására is. Ezzel biztosítva az érintett jogérvényesítésének alapjait is.

Célhoz kötöttség elve

Személyes adatok kezelése kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történik. A KIFÜ által adatkezelői vagy adatfeldolgozói minőségben kezelt személyes adatot csak a szerződésben meghatározott célból kezel.

Ezen elv érvényesítése alapján az adatgyűjtést megelőzően a KIFÜ pontosan meghatározza, hogy mely adatok kezelése elengedhetetlen a cél megvalósításához, így csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat kezelésére csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül sor.

A KIFÜ adatkezeléseiről előzetesen tájékoztatja az érintetteket. Ezen előzetes tájékoztatás során pontosan meghatározza az adatkezelés célját, így az érintett számára egyértelműen kitűnik, hogy az adatkezelések milyen mértékben érintik személyes adatai kezelését és a magánszféráját.

A KIFÜ azon adatokat, amelyet illetően az adatkezelés célja nem meghatározható, intézkedik a törlés, megsemmisítés végrehajtásáról. E feladat megvalósítása érdekében a KIFÜ adatkezeléseit rendszeres időközönként átvilágítja és intézkedik az időközben megszűnt célú adatkezelések adatainak törléséről, megsemmisítéséről.

Adattakarékosság elve

A KIFÜ adatkezelései során figyelemmel van arra, hogy csakis a cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és elégséges adatok kezelése valósuljon meg.

Pontosság elve

Az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; a KIFÜ ennek érdekében minden ésszerű intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság elve

A KIFÜ figyelemmel van arra, hogy az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges.

Integritás és bizalmi jelleg elve

A KIFÜ az adatkezelések során figyelemmel van arra, hogy az adatok kezelése során megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve

A KIFÜ az adatkezelési elvek igazolására vállalja, hogy adatkezelései vonatkozásában az uniós és hazai előírásoknak megfelelően eljárva adja ki az adatkezelési tájékoztatóit, vezeti a szükséges nyilvántartásokat, állítja össze az adatkezelések által érintett belső szabályozóit, alakítja ki szervezeti felépítését és működési rendjét.

 

Budapest, 2019. május 30.